За компанията

ИСТОРИЯ

Историята на компанията следва пътя на развитие на една успешно реализирана идея. От началото на дейността си досега, технологичното ни развитие и надграждане са непрекъснато усъвършенствано средство за постигане на нашата цел. Започнахме с изграждането на структурни кабелни системи, а днес изграждаме цялостни решения в областта на комуникациите, сградната автоматизация, сигурността. Продуктът на нашите проекти е ефективно решение на конкретен проблем, което отговаря на вашите потребности и съответства на вашата визия.

ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Ние възприемаме комуникацията като неограничено понятие. Формата и начинът на обмен на информация се променят и усъвършенстват непрекъснато. Затова ние търсим нови приложения на класическите технологии, разработваме нови идеи и решения, внедряваме високо технологични продукти. Използваме познанията си, за да анализираме индивидуалните проблеми и нужди на клиента. Опитът на екипът ни позволява да предложим най-доброто клиентско решение, което впоследствие да реализираме.

КАЧЕСТВО

Полифийлдс инвестира време, пари и ресурси необходими за осигуряване на желаното качество и растеж в условията на непрекъснато изменящия се пазар.

УСЛУГИ

Услугите трябва да допълват качеството. Само чрез разбиране на нуждите на своите клиенти компанията може да осигури висококачествени услуги и да запази челните си позиции на пазара.

ЕФЕКТИВНОСТ

Ние вярваме, че най-добрия начин да подобрим своята продуктивност е като даваме възможност на хората от екипа да се учат и да изпитват удовлетворение от постиженията си и приноса си към процеса на работа.

ИНОВАЦИЯ

Дългосрочния успех може да бъде гарантиран само с генерирането на нови идеи. За това фирмата насърчава хората си да бъдат креативни и им дава възможност да видят значението на идеите си като ги реализира.

Продукти и услуги

Оптични кабелни системи

Комплексен инженеринг, включаващ: проучване, проектиране, доставки, изграждане, тестване и поддръжка на:

• Eдномодови и многомодови оптични кабелни мрежи;
• Всички видове конектори и организация на връзките;
• Всички видове оптични разпределители и съединители;
• Организация на връзките;
• Сплайсване на оптични влакна;
• Измерване и сертифициране.

Повече

Системи за сигурност

Проектиране, доставка, пълна системна интеграция и поддръжка на:

• Структурни кабелни системи;
• Системи за Видеонаблюдение;
• Системи за пожароизвестяване и пожарогасене;
• Контрол на достъп;
• Автоматични бариери

Повече

Сградна автоматизация

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на Системи за сградна автоматизация (BMS)

• Управление на микроклимата;
• Отоплителни и охладителни системи;
• Вентилационни системи;
• Осветителни системи;
• Управление на консумацията на електрическа енергия;
• Централизирани операторски станции за управление и контрол;
• Сградни системи за физическа сигурност.

Повече

Системи за конференции и презентации

Проектиране, доставка, инсталация и поддръжка на:

• Системи за провеждане на видео и аудиоконферентни срещи за презентации, обучения, управление и др.

Повече

Ще Ви консултираме и окажем техническа помощ по всеки един възникнал проблем от фаза проучване и проектиране до реализация.

Нашата компания е коректен и надежден партньор и е структурирана в съответствие с интересите на клиентите. Така гарантираме, че те получават необходимото съдействие по време на целия процес от фаза проучване и проектиране до окончателна реализация и пускане в експлоатация на завършената система. Ние имаме възможност да реализираме всички нови идеи и виждания  на нашите клиенти за разширяване или оптимизиране на изградена от нас система.

Разполагаме с няколко офиса в страната, сервизна база и автомобили, професионална тестова апаратура и специалисти в профилирани в различни области. Техният професионализъм и добрата вътрешно фирмена координация са основни предпоставки за постигнатото доверие от страна на клиентите към нас. Доказателство за това е фактът, че броят на реализираните от нас проекти надхвърля 500.

Анализ

Екип от специалисти поема задачата да анализира и определи конкретната необходимост или проблем и съответно - параметрите на техническото задание.

Предложение за решение

След като приключи първият етап и специалистите добре познават проблема и параметрите, преминават към изготвяне на решение, съобразено изцяло с изискванията на клиента и анализа. Изготвя се оферта, в която клиентът получава техническо решение, количествена сметка и обхват на предложеното решение.

Договор

Подписва се договор, в който са включени всички изисквания и предложения, предварително обсъдени на база Предложение за решение. Точно и ясно се дефинират основните параметри – поръчка, изпълнение, цени и плащания, срокове. Като приложение се добавя количествена сметка на база ``Предложение за решение``

Проектиране

Съгласно ``Предложение за решенеие`` се изготвя конкретна проектна документация. Представя се финално техническото решение, на база на което се изготвя цялостен проект.

Планиране

След като проектът е готов и договорът е подписан, процесът по управление на дейностите и реализацията се поема от Координатор управление на проекта, който планира, координира и контролира процеса на изграждане на вашето решение.

Реализация

След като всички дейности по изграждането са включени в „план за изпълнение” се доставя оборудването. Специалистите на Полифийлдс извършват инсталацията, като се придържат стриктно към параметрите, заложени в проекта, за да осигурят високото качество на изпълнението. Координаторът на проекта поддържа обратна връзка с клиента за хода и процесите на работа.

Тестване и Обучение

След като завърши инсталационната работа идва ред на фазата на тестването. Всеки елемент от системата се измерва и проверява, а неговите параметри се включват в измервателни протоколи, които всеки клиент получава заедно с екзекутивната документация. Служителителите и отговорните за експлоатиране на новата система лица преминават обучение и получават необходимите разяснения, за да могат ефективно да работят и да се възползват от възможностите на внедреното решение.

Сервиз и поддръжка

Полифийлдс отговаря и за допълнителните промени и поддръжката на системата след приключване на проекта. За целта се сключва договор за следгаранционно обслужване и сервиз.